W dziedzinie wyceny nieruchomości nasza firma oferuje szereg usług:

Wycenę następujących przedmiotów szacowania:

 • własności,
 • użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • nakładów użytkownika na nieruchomości,
 • szkód zaszłych na nieruchomości (strat i utraconych korzyści).

Wycenę różnych rodzajów nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz przeznaczonych na cele rolne i leśne,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • mieszkalnych,
 • komercyjnych (w tym: zabudowanych budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, usługowymi, hotelami, stacjami benzynowymi itp.),
 • rolnych (gospodarstwa rolne),
 • nieruchomości lokalowych,
 • użytkowych.


Wycenę wartości nieruchomości do różnych celów, m. in.:

 • dla celów zabezpieczenia spłat pożyczek zaciągniętych pod zastaw hipoteczny,
 • dla celów podatkowych i opłat (ustalenie podatku od wartości nieruchomości, podatku od wzrostu wartości, nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od majątku do podziału w przypadku rozwodu, ustalenie opłat za czynności cywilno-prawne, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz przedwczesny wyrąb drzewostanów itp.),
 • dla potrzeb obrotu nieruchomościami (kupna, sprzedaży, dzierżawy, wniesienia aportu do spółki, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność),
 • dla potrzeb ustalenia wartości odszkodowań (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, z tytułu zmian stanu środowiska, z tytułu decyzji planistycznych, z tytułu naliczenia opłat adiacenckich),
 • dla celów ubezpieczenia nieruchomości,
 • dla potrzeb doradztwa inwestycyjnego,
 • dla innych potrzeb, w tym opinii wg indywidualnych potrzeb klientów.


Usługi rzeczoznawcze w dziedzinie:

 • wyceny maszyn, urządzeń oraz pozostałych środków technicznych,
 • techniki motoryzacyjnej,
 • wyceny wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
 • pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich

W/w usługi wykonywane są potrzeb: zabezpieczenia wierzytelności bankowych, umów leasingowych i sprzedaży poleasingowej, odszkodowawczych i ubezpieczeniowych.


W dziedzinie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oferujemy:

 • świadectwa dla wszelkiego rodzaju budynków,
 • świadectwa dla lokali mieszkalnych i użytkowych.

Andrzej Rosiński

tel. +48 606 470 496

Piecki

Jolanta Rosińska

tel. +48 600 578 481

Piecki/Bydgoszcz

Przemysław Rosiński

tel. +48 605 036 305

Olsztyn/Stawiguda